สำนักปลัด

 

นางสาวกุลธิดา อภิชาติวิสุทธิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

 

 

 

 

 

นายปราโมทย์ ชัยชอุ่ม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

 

นายทยากร  รุจนวรากูร
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวอริชญา บุญนายืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายกีรต ทัพสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางวรวีร์ คุณโชติ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุรักษ์ แก้วทันคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายธนกฤษณ์ ธรรมลักษณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

จ่าสิบเอกชลแดน บำรุงพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายสุรชัย เปี้ยหลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นางสาวธนัญญรัชฏ์ ศิริเพชรภัทรกุล
นิติกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนิรชา ชินพันธ์
นักประชาสัมพันธ์

นางสาวนกชเนตร วงษ์ปางมูล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางบุปผา ดวงจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอมรวิชช์ คำมูล
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนุรักษ์ มโนวงษ์
คนงานทั่วไป

นายธีระศักดิ์ เรือนใจดี
คนงานทั่วไป

นายสมหมาย ชูจิตร
คนงานทั่วไป

นางยุพิน แย้มเจริญ
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 


คนงานนายวุฒิชัย พิณพงษ์
คนงานทั่วไป

นางสาวจำลอง ศิริเมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

นางทองคำ มโนวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอัมพิกา ประสมเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวปนัดดา ราชจริต
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายศตวุฒิ คงเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสุเทพ วงษาแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายประดิษฐ์ ผัดอ่อนอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นายประมวล เรือนอ้าย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวอภิญญา กองละคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

นางสาวจรรยพร ขัดวิลาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์ เกี๋ยงคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสมบูรณ์ แก้วทันคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายพนาภร แสนธินัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายณรงค์ศักดิ์ นั้นทหาร
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายวสันต์ แสนอินต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชยพล วงษ์สุมูล

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิติพล เมืองติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ์ ศิริเจริญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

นายชนกชนม์ มณีศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายชัยณรงค์ ศิริเมืองมูล
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสิทธิชัย ปุ๊ดปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายธัญเฉลิม ตาเปา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

นายสาคร มโนวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ