กองช่าง
 

นายสกุล ชมชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 

 

 

 

 

 

นายอาวุธ เต็มเปี่ยม
นายช่างโยธา

 

 

 

 

 

 

 

นายอุเทน ชูชื่น
เจ้าพนักงานธุรการ

นายยิ่งยศ บุญมาก
ผู้ช่วยช่างสำรวจ

นางสาวทัศนียา ราชจริต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเรวัฒน์ บุญถึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรักษ์ทัย กันทา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายศุภชัย ศฤงฆ์อนันต์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายรัตนกำพล สายสอน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์รัตน์ บัวหริ่ม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ