ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

 

นางสาวศิริลักษณ์ เครือยา
นักบริหารการศึกษา

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุชาดา ยินดี
นักวิชาการศึกษา

 

นางยิ่งลักษณ์ จันทอง
ผู้ดูแลเด็ก

นางยุพิน แย้มเจริญ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชล เรือนใจดี
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวอมรรัตน์ เรือนใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายเกรียงไกร ปันสา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวฐิติรัตน์ บุญทา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์ชนก อุดหล้า
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางปราณอม บุญชูช่วย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวยุพิน ชุ่มมอย
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวโสภี บุญชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

   

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ