ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ปะ หมู่ 10
 

นางสาวสุพรรณ ไชยยา
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 

นางธิตยา เทียมฉันท์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางยิ่งลักษณ์ วงษ์สวัสดิ์
ครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาววีนา วงสุวรรณ
คนงานทั่วไป

นางสาวฐิติรัตน์ แก้วปาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวโสภี บุญชุม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวสมบัติ มะณีศรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวอมรรัตน์ เรือนใจดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ 686 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 631110

โทรศัพท์ : 055 533 126 Email : maepalocal@gmail.com | www.maepalocal.com | Facebook : www.facebook.com/pages/องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ